Aru0131za / Hata KoduBosch Bulau015fu0131k Makinesi Aru0131za / Hata Kodlaru0131
E01 (veya F01) Hata Kodu:Cihazu0131n u0131su0131tma elemanu0131nda veya u0131su0131 sensu00f6ru00fcnde bir aru0131za bulunabilir. Cihaz sadece u0131su0131tma deu011fil hiu00e7 u00e7alu0131u015fmaz vaziyette kalabilir.
E02 (veya F02) Hata Kodu:Su0131cak su u0131su0131tma sensu00f6ru00fc aru0131zalanmu0131u015f olabilir. u00d6lu00e7me aleti ile ilgili paru00e7a kontrol edilmelidir. Adu0131mla ilerleyerek sonuca ulau015fu0131lu0131r.
E09 (veya F02) Hata Kodu:Pompa motoru u00fczerindeki u0131su0131tma sensu00f6ru00fcnde aru0131za
E10 (veya F10) Hata Kodu:Isu0131tma elemanu0131 u00fczerinde kireu00e7lenme, tu0131kanma sebebiyle paru00e7anu0131n du00fczgu00fcn u00e7alu0131u015fmasu0131 engelleniyordur.
E11 (veya F11) Hata Kodu:Isu0131 sensu00f6ru00fc (NTC) ile emir aldu0131u011fu0131 modu00fcl arasu0131nda iletiu015fim hatasu0131 gu00f6ru00fcldu00fcu011fu00fcnde bu kod gu00f6ru00fclu00fcr. Kablo gurubunda aru0131za yau015fanmu0131u015f olabilir.
E12 (veya F12) Hata Kodu:Isu0131tma elemanu0131nda kireu00e7lenme yau015fandu0131u011fu0131nda gu00f6ru00fclu00fcr. Resetleme yapu0131ldu0131u011fu0131nda E09 gu00f6ru00fclebilir. u0130kisi de aynu0131 aru0131zayu0131 iu015faret eder.
E03 (veya F03) Hata Kodu:Cihazu0131n kabul ettiu011fi su00fcrede su alamaz ise bu kod gu00f6ru00fcnu00fcr. Su alma hortumunu, su giriu015f valfini ve filtreleri kontrol ediniz.
E05 (veya F05) Hata Kodu:Bulau015fu0131k makinenizin ku00fcvetine gereu011finden fazla su dolduu011funda bu kod gu00f6ru00fcnu00fcr. Su seviyesi sensu00f6ru00fc kirli ve tu0131kanu0131k olabilir. Sensu00f6ru00fcn kablo gurubu hasar gu00f6rmu00fcu015f olabilir. Ventil aru0131zalu0131 olduu011fu iu00e7in su00fcrekli su alu0131yor olabilir.
E08 (veya F08) Hata Kodu:E03 aru0131zasu0131 ile paralel sorun. Yeterli su00fcrede ve miktarda su almadu0131u011fu0131 iu00e7in cihaz bau015flangu0131u00e7 yapamu0131yor. E03 iu00e7in geu00e7erli olan yu00f6ntemleri uygulayu0131nu0131z.
E13 (veya F13) Hata Kodu:Su su0131caklu0131u011fu0131 75 derecenin u00fczerine u00e7u0131ktu0131u011fu0131nda bu kod gu00f6ru00fcnu00fcr. Bulau015fu0131k makinenizi su0131cak su kaynau011fu0131na bau011flamayu0131nu0131z. Eu011fer sou011fuk su kaynau011fu0131na bau011flu0131 ve aynu0131 aru0131zayu0131 veriyor ise servisimizi arayu0131p yardu0131m isteyebilirsiniz
E16 (veya F16) Hata Kodu:Su alma valfine su0131ku0131u015fan partiku00fcller yeterli miktarda su aldu0131ktan sonra valfin kendisini kapatmasu0131nu0131 engelliyor olabilir. Valfi temizleyin. Makine kapalu0131 iken su almaya devam etmiyor ise su alma sensu00f6ru00fc problemi yau015fanu0131yor olabilir. Bu kod au015fu0131ru0131 ku00f6pu00fcklenme yaptu0131u011fu0131nda da nadiren de olsa gu00f6zu00fckebilir.
E17 (veya F17) Hata Kodu:Makinenize yu00fcksek seviyede basu0131nu00e7lu0131 su gelidiu011finde bu kod gu00f6ru00fcnu00fcr. Cihazu0131 tekrar bau015flatu0131n. Problem du00fczelmediu011fi takdirde servisimizi arayu0131p kodu bildirerek servis talebi oluu015fturabilirsiniz.
E18 (veya F18) Hata Kodu:Bulau015fu0131k makineniz yeterli miktarda su alamu0131yor. Musluu011fu kontrol ediniz. Ku0131su0131lma var ise biraz au00e7u0131nu0131z. Su tesisatu0131nu0131zda yeterli basu0131nu00e7 bulunmadu0131u011fu0131ndan da kaynaklanabilir.
E19 (veya F19) Hata Kodu:Dispenser de tel kopukluu011fu yau015fanu0131yor olabilir.
E21 (veya F21) Hata Kodu:Bu kod pompa da aru0131za olduu011funda gu00f6ru00fclu00fcr. Pompa motoru su bou015faltma gu00f6revini yerine getiremiyor. Pompa motoru su0131ku0131u015fma yapmu0131u015f olabilir veya paru00e7anu0131n bu00fctu00fcnlu00fcu011fu00fcnde aru0131za olabilir.
E07 (veya F07) Hata Kodu:Bulau015fu0131klar sepete du00fczgu00fcn vaziyette yerleu015ftirilmemiu015f olabilir. Bazu0131 paru00e7alar suyun du0131u015faru0131 atu0131ldu0131u011fu0131 hazneyi tu0131kayabilir. Kod gu00f6ru00fclmeye devam ederse servisimizi arayarak servis talep ediniz.
E22 (veya F22) Hata Kodu:Filtrelerden birinde tu0131kanma veya pompa aru0131zasu0131 vardu0131r.
E24 (veya F24) Hata Kodu:Atu0131k su hortumu tu0131kanmu0131u015f olabilir. Hortumun katlanmadu0131u011fu0131ndan emin olunuz. Cihazu0131nu0131z hala suyu bou015faltmu0131yor ise Aru0131za kaydu0131 oluu015fturmak iu00e7in bizleri arayabilirsiniz.
E25 (veya F25) Hata Kodu:Drenaj pompasu0131 yeterli gu00fcu00e7te su bou015faltma iu015flemi yapmu0131yordur.
E04 (veya F04) Hata Kodu:Su basu0131ncu0131 ve aku0131u015fkanlu0131u011fu0131ndan sorumlu sensu00f6ru00fcn aru0131zasu0131nda bu kod gu00f6ru00fcnu00fcr. u0130lgili paru00e7anu0131n tu0131kanmasu0131yla da alakalu0131 olabilir ve bazen temizlendiu011finde kurtarabilir.
E06 (veya F06) Hata Kodu:Isu0131tma aksamu0131nu0131n yanu0131ndaki sensu00f6rde aru0131za gu00f6ru00fcldu00fcu011fu00fcnde ortaya bu kod u00e7u0131kar. Bu00fcyu00fck olasu0131lu0131kla paru00e7a deu011fiu015fmesi gereklidir.
E14 (veya F14) Hata Kodu:Bulau015fu0131k makineniz su aldu0131u011fu0131nda alu0131nan suyun miktaru0131nu0131 u00f6lu00e7en sensu00f6rde aru0131za gu00f6zlemlendiu011finde bu kod panelde gu00f6ru00fcnu00fcr. Teknik ekipler tarafu0131ndan tespiti mu00fcmku00fcn olan bu aru0131za iu00e7in servisimizden yardu0131m talep edebilirsiniz.
E15 (veya F15) Hata Kodu:Aqua stop paru00e7asu0131 bulunan makinelerde gu00f6ru00fclen bir kod tu00fcru00fcdu00fcr. Paru00e7ada su su0131zu0131ntu0131su0131 bulunuyordur.
E26 (veya F26) Hata Kodu:Regu00fclatu00f6r/Su anahtaru0131 paru00e7asu0131nda aru0131za durumunda gu00f6ru00fclen koddur.
E28 (veya F28) Hata Kodu:Kirli su kodudur. Bulau015fu0131k makinenizin ku00fcvetine kirli su dolduu011funda bulanu0131klu0131k sensu00f6ru00fc devreye girer.
E01 (F01)/E30 (F30)Hata Kodu:Cihazu0131 resetlemeyi deneyiniz. Bu kod makinenizin elektrik aksamlaru0131n birinde aru0131za olduu011funda gu00f6ru00fclu00fcr. Kablo demeti veya elektronik herhangi bir paru00e7ada aru0131za olabilir. Kendiniz aru0131za tespiti yapmaya kalktu0131u011fu0131nu0131zda iu00e7inden elektrik geu00e7en bu00fctu00fcn kablolaru0131 denetlemeniz gerekir ve sonunda bulamayabilirsiniz. Bu sebeple bir teknisyenin gu00f6rmesi gerekir. Servis talebi oluu015fturmak iu00e7in mu00fcu015fteri hizmetlerimizi arayabilirsiniz.
E20 (veya F20) Hata Kodu:Yu0131kama motorunda elektrik kopmalaru0131 yau015fanu0131yor. Motor sargu0131laru0131nda, soketlerde, kablo demetinde aru0131za olabilir.
E23 (veya F23) Hata Kodu:Bou015faltu0131m pompasu0131nda (Drenaj pompasu0131) E20 de belirtilen sorunun benzeri yau015fanu0131yor.
E27 (veya F27) Hata Kodu:Direk prize bau011flanan makinelerde voltaj du00fcu015fu00fcklu00fcu011fu00fc su0131rasu0131nda yau015fanan bir aru0131za tu00fcru00fcdu00fcr. Regu00fclatu00f6r kullanarak sorunu u00e7u00f6zebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Ara